82.218.133.38

biss.at

82.218.135.225

hla-krems.ac.at

82.218.134.239

gedesag.at
lug.krems.cc
krems.cc