128.187.36.40

byub.org
byubroadcasting.org
kbyu.org

128.187.36.41

byutv.org
kbyutv.org

128.187.36.38

byuradio.org
classical89.org

128.187.36.6

byu.tv

128.187.36.39

byutvint.org