124.106.53.166

deped-davaocity.ph

124.106.68.184

krispykreme.com.ph